1. Tài khoản của bạn không đăng nhập được có thể do các nguyên nhân sau:
+ Bạn chưa đổi mật khẩu trong thời gian 60 ngày theo quy định;
+ Bạn nhập sai mật khẩu;
+ Tài khoản của bạn có thể bị khóa.

2. Gửi thư điện tử đề nghị hỗ trợ ĐẶT LẠI MẬT KHẤU:
+ Bước 1: Dùng thư điện tử cơ quan hoặc cá nhân cùng cơ quan (cùng hệ thống @laichau.gov.vn)
+ Bước 2: Soạn nội dung: Giả sử muốn đặt lại mật khẩu cho tài khoản anv@laichau.gov.vn, soạn nội dung như sau: Đề nghị reset mật khẩu tài khoản: anv@laichau.gov.vn
+ Bước 3: Gửi nội dung vừa soạn ở trên tới:hotro@laichau.gov.vn

Đóng cửa sổ

CTRL+V to toggle the panel
 
 
  •  
  •  
  •  
 
 
  •  
  •  
  •